1. Pavaizduoti aibę {\{x\in \mathbb{R}^2:x=g(t),t\in \mathbb{R}\}}. Čia {g(t)=1/4((t+1)^2,(t-1)^2)}, {t\in \mathbb{R}}
 2. Pavaizduoti aibę {\Gamma=\{x\in\mathbb{R}^2: F(x)=0\}}, kai
  1. {F(x)=x_1^3+x_2^3-3ax_1x_2}, {a\in \mathbb{R}_+}. (Dekarto lapas)
  2. {F(x)=\|x\|^4-a^2(x_1^2-x_2^2)}. (Bernulio lemniskatė)
  3. {F(x)=x_1^{2/3}+x_2^{2/3}-a^{2/3}}, {a\in \mathbb{R}_+}. (astroidė)
  4. {F(x)=\|x\|-e^{Arg x}} (Logaritminė spiralė), čia {Arg x=\{t\in \mathbb{R}: \cos t=\frac{x_1}{\|x\|}\}}
 3. Nubrėžkite grafikus funkcijų {g:I\rightarrow \mathbb{R}}, čia {I\subset 	\mathbb{R}}, apibrėžtų polinėje koordinačių sistemoje: {\|x\|=g(t)}, čia {t=Argx}, kai
  1. {g(t)=a+b\cos t}, {a\le b}, (kardioidė).
  2. {g(t)=a\sin 3t}, {a\in \mathbb{R}_+}, (trilapė rožė)
  3. {g(t)=\frac{a}{\sqrt{\cos 3t}}}.
 4. Turime cilindrinių koordinačių sistemą {(x,y,z)=(r\cos\theta,r\sin\theta,z)}. Pavaizduoti aibes:
  1. {\theta=\pi/2}
  2. {z=0}
  3. {z=r}
  4. {z^2+r^2=1}
  5. {z=\frac{1}{r}}
  6. {z^2-r^2=1}
 5. Turime sferinių koordinačių sistemą {(x,y,z)=(\rho\sin\phi\cos\theta,\rho\sin\phi\sin\theta,\rho\cos\phi)}. Pavaizduoti aibes:
  1. {\phi=\pi/2}.
  2. {\rho\sin\phi=2}.
  3. {\rho=\sin\phi}.
  4. {\rho=\cos\theta}.
Reklama